کرمان، بلوار حمزه، بین کوچه ۹ و ۱۱
23-25 دقیقه
5
5326